YAG 1064 nm光学系列FL系列1064 nm YAG激光场镜系统光学系统由经验丰富的光学工程师使用世界一流的光学设计软件进行优化。
该光学系统采用具有各种形状因子和扫描范围的F-θ场镜解决方案。
平场扫描透镜设计通过使用广泛用于钻痕领域的检流计扫描应用于Nd:YAG 1064nm激光扫描系统。
产品编号焦距mm扫描范围mm工作距离?扫描角度(度)mm(mm)?
外径mm外径毫米(mm)长度mm螺钉P /NEFLmmScanareamWorkingDistanceScanangleθmax最大瞳孔的瞳孔大小的(度)?
mMaxOutsideΦ(mm)长度mm螺纹FL - 1064 - 70 - 100 100 70 7050±25?
1422年
59049
5 M 85×1 FL - 1064 - 50 - 1601 6050×5027±18?
835
89027 M 85×1 FL - 1064 - 110 - 1601 601 10×110 178±28?
1430年
59047 M 85×1 FL - 1064 - 112 - 16316 311 2×112 184±25?
1431
59049 M 85 x 1 FL-1064 - 140 - 210210140×140238±25?
1424
59850 M 85 x 1 FL - 1064 - 175 - 254254175 * 175288±25?
1631
511061 M 85×1 FL - 1064 - 180 - 260260180×180297±25?
104711063 M 85×1 FL - 1064 - 205 - 330330205×205385±25?
145011060 M 85×1 FL-1064-300-420420300×300495±27?
1442
512070 M 85×1备注:除上述标准产品外,还可根据客户的特殊要求准备定制镜片。
他告诉我要避免做广告